CityBizList: New Boston Fund Buys 67,000 SF at 111 K Street, NE